Algemene Voorwaarden

Algemene gegevens Stichting IJsbaan Horst

Stichting IJsbaan Horst
St Jorisweg 8
5963 ND Hegelsom

KvK nummer – 50115286
BtW nr. NL 8225.67.787 B01
IBAN: NL26 RABO 0123 1363 34

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Tickets (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting IJsbaan Horst (hierna: “Stichting IJsbaan Horst”) en degene die een ticket voor een event van Stichting IJsbaan Horst koopt (hierna: de “klant”).
1.2. Onder plaats waar het event wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het event evenals alle terreinen, ruimten, velden et cetera eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het event plaatsvindt.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Stichting IJsbaan Horst is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zullen op de website van Stichting IJsbaan Horst gepubliceerd worden.

  1. Totstandkoming van de overeenkomst/Tickets

2.1. De overeenkomst over het bijwonen van een event, komt tot stand tussen Stichting IJsbaan Horst en de klant op het moment dat de klant een ticket voor het event bij Stichting IJsbaan Horst, dan wel een door Stichting IJsbaan Horst
ingeschakeld (voor)verkoopadres, koopt.
2.2. Een ticket kan bestaan uit een door of vanwege Stichting IJsbaan Horst verstrekt document of QR-code. De QR-code is een unieke code. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan éénpersoon. De tickets zijn en blijven eigendom van Stichting IJsbaan Horst. Het ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het event. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van het event krijgt toegang, omdat Stichting IJsbaan Horst ervan uit mag gaan dat de houder van dit ticket ook de rechthebbende/klant is. Stichting IJsbaan Horst is niet verplicht om nadere controle te verrichten ten aanzien van tickets. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Stichting IJsbaan Horst verstrekte ticket.
2.3. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. Alleen aanschaf bij Stichting IJsbaan Horst garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
2.4. Het ticket dat bestaat uit een QR-code wordt via e-mail aan de klant verstrekt. Als de klant ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen, dient de klant ervoor zorg te dragen
dat dit ticket via email of mobielscherm kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Stichting IJsbaan Horst kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte ticket noch de ontvangst van het ticket garanderen.
2.5. Stichting IJsbaan Horst behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De klant is in dat geval verplicht om zich aan het door Stichting IJsbaan Horst gestelde maximum te houden.
2.6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

  1. Verplichtingen klant

3.1. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd ticket, zowel vóór aanvang als tijdens het event en zolang hij zich op de plaats waar het event wordt gehouden, bevindt. De klant is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het event wordt gehouden, het ordepersoneel en eventuele andere bevoegden, zijn ticket te tonen.
3.2. De klant kan binnen de bloktijden de baan verlaten en weer betreden mits voorzien van een geldig polsbandje.
3.3. De klant kan verplicht worden, als daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het event. De klant is voorts verplicht om, op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het event als bij de aankoop van het ticket, zich te identificeren, om Stichting IJsbaan Horst onder meer in staat te stellen te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het verbod op het verstrekken van alcohol aan
personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
3.4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Stichting IJsbaan Horst, de exploitanten van de plaats waar het event wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Er geldt een rookverbod op het gehele terrein, dus zowel in Horeca als op Stichting IJsbaan Horst. Dit geldt voor alle rookwaar, ook elektronische!

  1. Verbod op doorverkoop

4.1. De klant is gehouden om het ticket voor een event voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Stichting IJsbaan Horst worden uitgezonderd de verkoop van tickets via een door Stichting IJsbaan Horst aangewezen ticket exchange
platform.
4.2. De klant is jegens Stichting IJsbaan Horst gehouden om op geen enkele wijze reclame te maken of enige (andere) vorm van publiciteit in te zetten in verband met het event.
4.3. De klant die zijn ticket om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het ticket ter beschikking stelt en staat er jegens Stichting IJsbaan Horst voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen
nakomen.

4.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Stichting IJsbaan Horst verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Stichting IJsbaan Horst om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden directe en indirecte schade te
vorderen.

  1. Rechten Stichting IJsbaan Horst

5.1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden is Stichting IJsbaan Horst gerechtigd het ticket ongeldig te maken of de klant de (verdere) toegang tot het event te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het ticket (waaronder begrepen de servicekosten) aan Stichting IJsbaan Horst, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte tickets hebben geen recht op restitutie of andere compensatie.
5.2. Stichting IJsbaan Horst behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het event te ontzeggen of van de plaats waar het event plaatsvindt te verwijderen als Stichting IJsbaan Horst dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event.
5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het ticket is Stichting IJsbaan Horst gerechtigd de houder van dit ticket de (verdere) toegang tot het event te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4. Stichting IJsbaan Horst is gerechtigd om van het event beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van haar partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
5.5. Het is Stichting IJsbaan Horst toegestaan om per event aanvullende (veiligheids-) maatregelen te treffen. Stichting IJsbaan Horst zal dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website
van de locatie.

  1. Force Majeure

6.1. In het geval van Force Majeure, waaronder in dit verband onder meer begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte en/of afzegging van de artiesten, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, et cetera, heeft Stichting IJsbaan Horst het recht het event te verplaatsen naar een andere datum of het event te annuleren.
6.2. Indien het event als gevolg van of in verband met een situatie van Force Majeure door Stichting IJsbaan Horst wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting IJsbaan Horst uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het ticket, of bij gebreke daarvan het bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft
betaald. Indien een event als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting IJsbaan Horst slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het ticket, of bij gebreke daarvan het bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de
geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd ticket voor de (geannuleerde) event. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak
maken op (vervangende) toegang tot een ander event.
6.3. Indien het event als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie door Stichting IJsbaan Horst wordt verschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het event zal plaatsvinden. Mocht de klant het event op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van het bedrag dat op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan het bedrag (in beginsel
uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële(voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de klant tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het event verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende ticket
niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het event plaatsvindt. Indien het event is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het ticket vervalt het recht van de klant op restitutie als hij zijn ticket niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het ticket, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event.

  1. Aansprakelijkheid Stichting IJsbaan Horst

7.1. Stichting IJsbaan Horst is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van een aan Stichting IJsbaan Horst toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Stichting IJsbaan Horst is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade.
7.2. Het betreden van de plaats waar het event plaatsvindt en het bijwonen van het event, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Stichting IJsbaan Horst geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
7.3. Stichting IJsbaan Horst streeft ernaar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Stichting IJsbaan Horst is echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke als gevolg daarvan voor de klant en/of derden zouden kunnen ontstaan. Aanvangstijden, zoals onder andere vermeld op tickets, zijn altijd onder
voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting IJsbaan Horst) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
7.4. Stichting IJsbaan Horst is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het event, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Stichting IJsbaan Horst is evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het programma.
7.5. Stichting IJsbaan Horst is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het ticket.

 

  1. Toestemmingsverklaring foto/video

Bij IJsbaan Horst kunnen opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Deze opnames kunnen worden gemaakt door een vrijwilliger of door een (externe) foto-/videograaf die in opdracht van IJsbaan Horst werkt. De beelden worden uitsluitend gebruikt voor de promotie van IJsbaan Horst.

Op het moment dat er opnames worden gemaakt, bestaat de kans dat jij herkenbaar in beeld komt. Heb je bezwaar tegen een publicatie waarin jij herkenbaar in beeld komt, dan heb je het recht om dit aan te geven. Je kunt je bezwaar direct kenbaar maken bij de fotograaf/videograaf dan wel de aanwezige vrijwilliger, zodat hiermee tijdens de opnames rekening gehouden kan worden.

 

 

  1. Toepasselijk recht & jurisdictie

9.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting IJsbaan Horst bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stichting IJsbaan Horst en de klant of enige overeenkomst die daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Maastricht.